ADMITERE FACULTATE 2013: La ce facultăţi publice intri doar cu BAC-ul

| 03 iul, 2013

ECONOMICA.NET prezintă lista facultăţilor şi specializărilor publice din cele mai puternice centre universitare din ţară - Bucureşti, Cluj, Timişoara, Iaşi - la care absolvenţii de liceu vor fi admişi pe baza notelor obţinute la examenul de Bacalaureat, şi, în anumite cazuri, şi printr-o scrisoare sau eseu de motivaţie.

ECONOMICA.NET a inclus în acest material şi facultăţile la care absolvenţii de liceu vor fi evaluaţi printr-o probă eliminatorie care constă într-o scrisoare de motivaţie sau eseu motivaţional, scrise de candidaţi acasă şi predate în momentul înscrierii la facultate. Candidaţii care vor fi admişi la această probă vor fi repartizaţi după notele obţinute la BAC.
Pentru câteva specializări publice, proba scrisorii/eseului motivaţional e notată şi contribuie împreună cu notele de la BAC la media de admitere a candidaţilor.

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI (UB)

La următoarele facultăţi din cadrul UB absolvenţii de liceu vor fi admişi doar pe baza mediei generale obţinute la examenul de Bacalaureat:

Facultatea de Administraţie şi Afaceri;
Facultatea de Biologie;
Facultatea de Filosofie;
Specializările Inginerie geologică şi Geofizică din cadrul Facultăţii de Geologie şi Geofizică;
Specializările Pedagogie şi Psihopedagogie Specială din cadrul Facultăţii de Psihologie;
Facultatea de Istorie.

Următoarele specializări din cadrul Facultăţii de Limbi Străine: Studii Iudaice; Limbi moderne aplicate; Limba şi literatura latină - Limba şi literatura greacă veche; Limba şi literatura rromani - Limba şi literatura română/O limbă şi literatură modernă (Engleză, Franceză, Germană, Neerlandeză,Suedeză, Italiană, Portugheză, Spaniolă, Catalană, Latină, Hindi, Rusă); Limba şi literatura neogreacă - Limba şi literatura modernă (Engleză, Franceză, Germană, Neerlandeză, Suedeză, Italiană, Portugheză, Spaniolă, Catalană, Latină, Hindi, Rusă)/Limba şi literatura română.

Admitere funcţie de notele obţinute la probele de la BAC, după algoritmi specifici fiecărei facultăţi de la UB

La următoarele specializări din cadrul Facultăţii de Litere: Limba şi literatura română Limbă şi literatură străină, Literatură universală și comparată – limbă și literatură străină, Studii europene, Ştiinţe ale informării şi documentării şi Asistenţă managerială şi secretariat, admiterea se face pe baza mediei ponderate a notei obţinute la proba de limba română de la BAC (pondere 2/3 din punctajul de admitere) şi media celorlalte probe scrise de la Bacalaureat (pondere 1/3 din punctajul de admitere). 
Detalii, aici.

Nota obţinută la proba scrisă la limba şi literatura română din cadrul examenului de BAC şi nota obţinută la proba scrisă la una din disciplinele Matematică, Sociologie, Psihologie, Economie, Filosofie, Istorie, Geografie, Informatică sau Logică și Argumentare, contează în proporţii egale la admiterea la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă socială din cadrul UB. 
Detalii, aici.


Admiterea la facultăţile de Științe Politice în limba franceză, Științe Politice în limba română, Științe Politice în limba engleză, Studii de securitate se face funcţie de notele obţinute la BAC, astfel: 
Absolvenții liceelor cu profil socio-uman care au promovat examenul de Bacalaureat în anul academic 2011-2012 sau 2012-2013 vor fi admişi în baza mediei între notele obținute în cadrul examenului de Bacalaureat la probele obligatorii de limba română și de istorie.
Absolvenții liceelor cu profil real care au promovat examenul de Bacalaureat în anul academic 2011-2012 sau 2012-2013 vor fi admişi în baza mediei între notele obținute la probele obligatorii de limba română și de matematică la BAC. 
Absolvenții liceelor cu profil socio-uman care au promovat examenul de Bacalaureat în perioada 1995-2011 vor fi admişi în baza notelor obținute la probele obligatorii de limba română și de istorie sau de geografie la BAC. 
Absolvenții liceelor cu profil real care au susținut examenul de Bacalaureat în perioada 1995-2011 vor fi admişi în baza mediei notelor obținute la probele obligatorii de limba română și de matematică la BAC.
Detalii, aici.

Pentru specializările în limbi străine, admiterea presupune şi o probă orală de limbă străină - probă eliminatorie.

UNIVERSITATEA POLITEHNICĂ BUCUREŞTI

La facultăţile de Inginerie Electrică, Inginerie Mecanică şi Mecatronică, Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice, Ingineria Sistemelor Biotehnice, Ştiinţa şi Ingineria Materialelor, Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor, Inginerie Medicală, Antreprenoriat, Ingineria şi Managementul Afacerilor, admiterea constă într-un interviu motivaţional şi rezultatele de la BAC. Media de admitere la aceste facultăţi e media aritmetică între nota de la interviul motivaţional şi media generală de la BAC. 
Detalii, aici.

La următoarele specializări din cadrul Universităţii Tehnice de Construcţii din Bucureşti: Instalaţii pentru construcţii, Instalaţii şi echipamente pentru protecţia atmosferei, Utilaje tehnologice pentru construcţii, Ingineria şi managementul resurselor tehnologice în construcţii, Măsurători terestre şi cadastru, Inginerie Economică în Construcţii, admiterea se face pe baza notelor de la BAC, astfel: media de la BAC are o pondere de 20% în punctajul final de admitere, în timp ce nota obţinută la BAC una din disciplinele: economie, matematică, fizică - contribuie în proporţie de 80% la punctajul final cu care candidatul va fi admis la facultate.

Admiterea la Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti se face pe baza mediei ponderate a notei obţinute la o disciplină de Bacalaureat, la alegere între limba română, matematică, chimie, biologie, geografie  (contează în proporţie de 30% în media de admitere) şi media generală de la BAC, cu o pondere de 70% în media de admitere.
O singură specializare din cadrul Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti face excepţie de la regula menţionată mai sus. E vorba de specializarea Peisagistică.
Detalii, aici.

UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI (UBB)

Facultăţi la care admiterea constă într-o scrisoare de motivaţie scrisă de candidaţi de acasă şi depusă la facultate în momentul înscrierii, evaluată cu admis/respins. Candidaţii vor motiva în scrisoare alegerea facultăţii la care s-au înscris, de ce cred că li se potriveşte facultatea respectivă şi ce vor să profeseze după absolvire. Candidaţii admişi la această probă vor fi ulterior repartizaţi în baza mediei de la BAC.

Facultatea de Geografie;
Facultatea de Istorie şi Filosofie;
Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială.

La Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor şi la Facultatea de Business în română, candidaţii vor fi admişi în baza unui eseu motivaţional în care vor explica de ce vor să urmeze facultatea respectivă, pe care îl scriu de acasă şi îl depun în momentul înscrierii la facultate, eseu care va fi evaluat cu admis/respins. Candidaţii admişi la această probă vor fi ordonaţi ulterior funcţie de media de la BAC. Detalii despre admiterea la Facultatea de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor, aici.

Amănunte despre admiterea la Facultatea de Business găsiţi aici.

Admitere pe baza notelor de la BAC şi a notei obţinute pentru eseul pe o temă de specialitate, scris de acasă

La Facultatea de Relaţii Internaţionale şi Studii Europene în limba română şi la Facultatea de Management, precum şi la Facultatea de Administraţie europeană, candidaţii vor fi evaluaţi astfel: media oricăror două probe scrise la BAC contează în proporţie de 80% în punctajul final de admitere iar eseul scris şi depus de candidat la înscriere pe tema “U.E. Un proiect de viitor” va contribui în proporţie de 20% la punctajul final de admitere.

La Facultatea de Relaţii Internaţionale şi Studii Europene în limba engleză candidaţii vor fi evaluaţi în baza criteriilor prezentate anterior, cu menţiunea că absolvenţii de liceu mai au o opţiune în privinţa temei pe care o pot aborda în eseul depus la înscriere. Aceştia pot scrie un eseu pe tema "Globalizarea, o problemă complexă".

La Facultatea de Studii Americane, candidaţii vor fi evaluaţi pe baza mediei oricăror două probe scrise la BAC (contribuie în proporţie de 80% la punctajul final de admitere) şi pe baza unui eseu pe o temă de cultură şi politică americană, scris acasă şi depus la înscriere (care va conta în proporţie de 20% la punctajul final de admitere). 
Detalii despre admiterea la Facultatea de Studii Europene, aici.

Admiterea la Facultatea de Ştiinţe Politice şi Administrative a UBB.
În prima etapă, candidaţii vor scrie de acasă şi vor depune o scrisoare de motivaţie la înscrierea la facultate, evaluată cu admis sau respins.
Candidaţii admişi la această probă vor fi repartizaţi după următoarele criterii: media de la  BAC, nota obţinută la română scris la BAC, cea mai mare notă obţinută la o probă scrisă la BAC, cu excepţia notei de la limba română sau limba maternă, a doua cea mai mare notă obţinută la o probă scrisă la BAC.
Detalii găsiţi aici.

Admiterea la Facultatea de Teologie Greco-Catolică constă într-un interviu evaluat cu admis/respins, urmând ca cei admişi la interviu să fie repartizaţi pe baza mediei obţinute la BAC.

UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ

Admiterea la următoarele facultăţi: Construcţii de Maşini; Electronică,Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei; Ingineria Materialelor şi a Mediului; Inginerie Electrică; Instalaţii, Mecanică - se face funcţie de media generală obţinută la examenul de Bacalaureat. 
Absolvenţii de liceu care au susţinut la examenul de Bacalaureat una din probele: matematică, informatică, fizică, chimie, economie - pot opta ca nota obţinută la una din aceste probe să fie considerată în calculul mediei de admitere, cu o pondere de 60% (în acest caz, BAC-ul urmând să conteze în media de admitere în proporţie de 40%). 
Amănunte despre admiterea la Universitatea Tehnică din Cluj, aici.

UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IAŞI

Candidaţii vor intra doar cu media de la BAC la următoarele facultăţi: Facultatea de Biologie, Facultatea de Chimie, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social – Politice, Facultatea de Fizică, Facultatea de Istorie, Facultatea de Litere, Specializările Psihologie, Pedagogie şi Psihopedagogie Specială, Facultatea de Teologie Romano-Catolică.
Pentru domeniile de studiu Geografie și Știința mediului, media de admitere se calculează astfel: media generală de la BAC şi nota la o probă scrisă la alegere din cadrul examenului de Bacaluareat, dintre Geografie, Logică şi Argumentare, Psihologie, Economie, Sociologie, Filosofie, Fizică, Chimie, Biologie, Informatică, contează în mod egal în media de admitere. 
La Facultatea de Matematică, candidaţii vor fi admişi funcţie de media de la BAC şi nota obţinută la BAC ori la matematică, ori la informatică. Cele două note contează în mod egal în media de admitere.
La Facultăţile de Teologie Ortodoxă Didactică, Teologie Ortodoxă Asistenţă Socială, Artă Sacră, admiterea se face după algoritmul următor: media de la BAC contează în proporţie de 70% în media de admitere iar nota obţinută la BAC la limba română contează în proporţie de 30% în media de admitere.
Detalii despre admiterea la Universitatea Alexandru Ioan Cuza, aici.

UNIVERSITATEA TEHNICĂ GHEORGHE ASACHI DIN IAŞI

La următoarele facultăţi se intră pe baza mediei generale de la BAC: Facultatea de Inginerie Chimică şi Protecţia Mediului, Facultatea de Construcţii şi Instalaţii, Facultatea de Inginerie Electrică, Energetică şi Informatică Aplicată, Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Mediului, Facultatea de Ingineria Autovehiculelor, Facultatea de Textile-Pielărie şi Management Industrial. 
La Facultatea de Ingineria Sistemelor, media de la BAC şi nota de la BAC la una din probele: matematică, fizică, informatică (la alegere) - contribuie în mod egal la media de admitere.
La Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, media de la BAC contează în proporţie de 75% în media de admitere iar nota obţinută la BAC la una din probele - matematică, informatică, fizică - va contribui în proporţie de 25% la media de admitere.
Detalii despre admitere la Universitatea Tehnică din Iaşi, aici.

Admiterea la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului se face pe baza mediei de la BAC.

UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIŞOARA

La Facultăţile de Biologie şi Chimie, admiterea constă într-un eseu motivaţional predat de candidat la înscrierea la facultate, care contează în proporţie de 25% din media de admitere şi media de la BAC, care contribuie în proporţie de 75% la media de admitere la facultate.
La Facultatea de Geografie, admiterea se face în două etape: probă eliminatorie care constă într-un eseu motivaţional (scris de acasă şi predat în momentul înscrierii), urmând ca cei admişi să fie repartizaţi doar după media de la BAC.
La Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor admiterea constă într-o probă eliminatorie-interviu motivaţional pe baza scrisorii de intenţie care va fi predată de candidat la înscrierea la facultate, urmând ca cei admişi la această probă să fie distribuiţi după notele de la BAC.
La Facultatea de Fizică, admiterea constă într-un interviu motivaţional pe baza scrisorii de intenţie - probă eliminatorie, urmând ca cei admişi să fie repartizaţi după media de la BAC.
La Facultatea de Istorie, nota obţinută la interviul motivaţional contează în proporţie de 60% iar media de la Bac - 40%, la media de admitere.
La Facultatea de Asistenţă Socială, la Sociologie, la Specializarea Resurse Umane, admiterea se face pe baza notei obţinute la eseul motivaţional predat la înscrierea la facultate (care contează în proporţie de 25% din media de admitere) şi a mediei de la BAC (care contribuie în proporţie de 75% la media de admitere).
La Pedagogie şi Psihopedagogie Specială, media de la BAC şi nota obţinută la proba interviului motivaţional contează în proporţii egale la media de admitere la facultate.

UNIVERSITATEA POLITEHNICĂ DIN TIMIŞOARA

La următoarele facultăţi, admiterea se face pe baza mediei generale obţinute de candidaţi la BAC: Informatică, Facultatea de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului, Facultatea de Construcţii, Facultatea de Inginerie Electronică şi Telecomunicaţii (ID), Facultatea de Electrotehnică şi Electroenergetică, Facultatea de Management în Producţie şi Transporturi, Facultatea de Mecanică, dar şi la specializările Limbi moderne aplicate şi Ştiinţele Comunicării din cadrul Facultăţii de Ştiinţele Comunicării de la Politehnica din Timişoara. 
Detalii, aici (facultăţile la care se intră cu BAC-ul au în dreptul rubricii de admitere cifra 4).

loading...

Ştirile orei

ECONOMICA.NET

DAILYBUSINESS.RO

STIRIDESPORT.RO

ROMANIATV.NET

Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ