Ce nu ŞTIAI despre SPOVEDANIE! Preoţii nu spun ASTA

| 21 iul, 2014

Fiecare dintre noi a mers la duhovnic să se spovedească sau a văzut, în bi­se­ricile în care a intrat, alţi creş­tini spovedindu-se. Primul lucru pe care îl observăm este lo­c­ul în care se desfăşoară Spo­ve­da­nia: chiar dacă tradiţional a­ces­ta era pronaosul bisericii, de ce­le mai multe ori, spo­ve­da­ni­i­le se săvârşesc în naos, în faţa icoa­nei Mântuitorului Hristos.

În ce îl priveşte pe preot, de obicei, după ce citeşte molit­fe­­le sau rugăciunile de la în­ce­put, „cheamă numai unul câte u­nul din cei cărora le-a citit mo­litfele, nu câte doi sau mai mulţi, şi şade pe scaun cu faţa se­nină, ca şi când ar închipui iu­birea de oameni a lui Dum­nezeu“ (Molitfelnic, Editura In­sti­­tutului Biblic şi de Misiune Or­­todoxă, Bucureşti, 2013, p. 65). Expresia „scaunul mărtu­ri­­sirii“ nu se referă strict la un sca­un folosit la şedere, ci, mai de­grabă, la faptul că Taina Po­că­inţei prevesteşte Judecata de A­poi, „când va veni Fiul O­mu­lui întru slava Sa, şi toţi sfinţii în­geri cu El, atunci va şedea pe tro­nul (scaunul) slavei Sale“ (Ma­tei 25, 31). Prezenţa icoanei Mân­tuitorului este benefică şi pen­tru ca acela care se spo­ve­deş­te „să ştie că îşi măr­tu­ri­seş­te pă­ca­tele ca şi când ar sta în faţa lui Hristos Însuşi, preotul fiind doar reprezentantul sau marto­rul Acestuia“ (pr. prof. Ene Bra­­nişte, Liturgica specia­lă, E­di­­tura Nemira, Bucureşti, 2002, p. 298). Poate de aceea au­torul Cărţii foarte folositoare de suflet îl îndeamnă pe du­hov­nic să urce în scaunul cel înalt al mărturisirii (cap. VIII), in­spi­­rat de îndemnul Sfântului Si­meon al Tesalonicului: „Du­hov­nicul care primeşte mărtu­ri­­sirea să şadă liniştit, cu bună cu­cernicie şi blând cu sufletul, a­rătând în căutătura feţei sale dum­nezeiască dragoste“ (Tra­tat asupra tuturor dogmelor cre­dinţei noastre…, cap. 257).

Chiar dacă sunt şi preoţi ca­re în timp ce săvârşesc Taina Po­căinţei stau în picioare, fără să greşească, cum se întâmplă, bu­năoară, în Biserica Ortodo­xă Rusă, la noi, majoritatea a­leg să se aşeze pe scaun, mai a­les că, făcând aşa, sunt ajutaţi să reziste uneori ore în şir, as­cul­tând mărturisirile fiilor du­hov­niceşti.

Citeşte şi: TAINA ignorată de români! Este mai puternică decât Moliftele Sfântului Vasile şi decât ACATISTELE


Ar mai fi de făcut o menţi­u­ne legată de felul în care arată sca­u­nul de spovedanie. Dacă pre­o­tul foloseşte pentru spove­da­nie u­na din stranele bisericii, es­te a­si­gurată într-un fel „exi­gen­­ţa li­tur­gică“ legată de sca­u­nul măr­tu­risirii, însă în acest caz como­di­tatea nu este una foar­te mare. Ştim că stranele nu sunt făcute pentru ca acela ca­re se aşază în ele să se simtă con­fortabil, ci doar să prindă pu­ţină putere pentru osteneala slujbei…

De cele mai multe ori, preotul foloseşte unul din scaunele din interiorul bisericii, care, a­de­sea, nu au un aspect liturgic, în conformitate cu toate celelal­te obiecte care împodobesc sfân­tul locaş. Aşa se face că, de foar­te multe ori, nu este nici o di­ferenţă între scaunele din bi­se­ricile noastre şi cele pe care le în­tâlnim în birouri, în sălile de aş­teptare sau în restaurante. Si­tuaţia nefirească despre care vor­bim e cauzată de ne­în­ţe­le­ge­rea rostului sau menirii unui o­biect în biserică. Ar trebui ca cel puţin scaunul pe care îl fo­lo­seş­te preotul la spovedanie să fie ales cu grijă, pentru ca el să fie cu adevărat chip al Tronului Ju­decăţii, exprimând frumu­se­ţea Împărăţiei lui Dumnezeu.

Citeşte şi: GREŞEALA pe care o fac TOŢI românii la Spovedanie


2. Dacă preotul stă aşezat în sca­unul mărturisirii, în ceea ce pri­veşte poziţia fizică a credin­cio­­sului, practicile nu sunt u­ni­ta­re. Întâlnim, de cele mai mul­te ori, credincioşi care se spo­ve­desc în genunchi, alţii care sunt a­şezaţi şi ei pe un scaun, sau al­ţii, cei mai puţini, care stau în pi­cioare.

Se naşte întrebarea: cum e co­rect?

Dacă cercetăm Molitfelni­cul, constatăm că „cel ce se spo­ve­deşte ştrebuieţ să stea cu capul descoperit, cu mâinile strân­se la piept, plecându-şi capul în jos cu umilinţă şi cu frică de Dumnezeu“ (ed. cit., p. 65). Ni­mic despre îngenuncheat sau nu, cu atât mai puţin despre a­şe­zatul pe scaun. Probabil că la a­şezatul pe scaun nici măcar nu s-au gândit părinţii care au scris aceste îndrumări, în vremea aceea neexistând, ca a­cum, zeci de scaune răspândite prin locaşurile de cult, scrie ziarul Bisericii.

În scrierile părintelui profesor Petre Vintilescu am găsit ci­­tată o mărturie din veacul al VI-lea, a Sfântului Ioan Pos­ti­to­rul, care, într-un tratat despre spovedanie, indică preotului să aşeze pe cel care se spo­ve­deşte mai întâi în faţa altarului, pentru molitfe, după care „să-l ridice (din genunchi) [în gr. anistan] şi să-l facă să stea în picioare [în gr. istan] de o par­te a intrării altarului, iar el în­suşi în cealaltă parte să stea [în gr. istasthai]“ (Spovedania şi duhovnicia, Alba Iulia, 1995, pp. 64-65).

Cartea foarte folositoare de su­­­flet, pusă de foarte mulţi pe sea­­­ma Sfântului Nicodim A­ghio­­ri­tul, menţionează că acela care se spo­vedeşte vine la duhovnic, „în­­ge­nunchind îna­in­tea Sfintei Lui icoane“ (Par­tea a III-a, cap. 2).

Încercând să găsim argu­men­te în favoarea uneia sau al­te­­­ia dintre practici, ne poate fi fo­­lositoare şi Pilda fiului risipitor, văzută adesea ca o imagine a Tainei Pocăinţei, în care tatăl ier­­tător „a căzut pe grumazul lui“ (Luca 15, 20), ceea ce în­seam­­­nă că acesta se afla cum­va în genunchi (aşa cum e re­pre­zen­tat adeseori în iconogra­fie).

Încercând o concluzie a celor scri­se până acum, cred că, în du­hul tradiţiei prezente în cele mai multe dintre bisericile noas­tre, în timpul mărturisirii pă­catelor, se cuvine să stăm în ge­nunchi, ca o expresie a pă­re­rii de rău pentru păcatele pe ca­re le-am făcut.

Pe scaun ar trebui să stea în tim­pul spovedaniei numai cei cu anumite neputinţe fizice, ca­re îi împiedică să îngenun­che­ze. De aceea, este bine ca preotul să se îngrijească să fie un sca­un în apropierea locului în ca­re spovedeşte, pentru astfel de excepţii.

Tot în mod excepţional, ar pu­tea fi invitat să se aşeze pe sca­un şi un credincios care are de făcut o mărturisire mai în­de­lungată, pentru a fi preve­ni­tă situaţia neplăcută în care el nu mai e atent la spovedanie, din cauza amorţelii pe care o sim­te în trup.

În cazul în care preotul alege să stea în picioare, e de la sine în­ţeles că şi credinciosul ar trebui să stea tot în picioare în tim­pul mărturisirii păcatelor.

Ar mai fi de răspuns la o în­tre­bare: în timpul spovedaniei, se aşază sau nu epitrahilul pe ca­pul credinciosului? Consider că nu există nici în acest caz un răs­puns unic. Fiecare preot va pro­ceda cum crede mai bine, în­cer­când să creeze în timpul spo­vedaniei cadrul necesar ca cel care îşi mărturiseşte pă­ca­te­le să simtă părerea de rău pen­tru păcate, dar şi încredere în marea milostivire a lui Dum­nezeu. Cu epitrahilul pe cap, a­lu­necându-i din când în când pe umeri, poate să se simtă stân­jenit, „ascuns“, cu privirea în pardoseala bisericii, preotul fi­ind undeva deasupra şi şop­tin­du-i la ureche întrebări sau sfa­turi. Este de preferat si­tu­a­ţia în care cei doi se pot privi în ochi, fiecare asumându-şi rolul pe care îl are, alături de Dum­nezeul cel nevăzut, dar prezent re­al în acele momente.

Aşadar, chiar dacă la prima ve­dere pare un lucru nesem­ni­fi­­cativ, poziţia fizică a preotului şi cea a credinciosului pot fi ele­men­te esenţiale în buna de­sfă­şu­rare a unei spovedanii, ele a­ju­tând sau împiedicând rostul a­cesteia: părăsirea cu sinceri­ta­­te a unui trecut păcătos şi în­ce­perea unei vieţi schimbate, cu nădejde în mântui
re.

loading...

Ştirile orei

ECONOMICA.NET

DAILYBUSINESS.RO

STIRIDESPORT.RO

ROMANIATV.NET

13 Comentarii
Adauga un comentariu nou
COMENTARIU NOU
Login
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.
26 iul, 2014
Popa cu elice
Stimaţi credincioşi, vedeţi că mâine vin să vă miruiesc. Tarifele sunt după cum urmează:
1. 100 de lei - Evanghelia, patrafirul, crucea şi mâna dreaptă, plus bonus de tămâiere all-inclusive;
2. 80 de lei - Patrafirul, mâna dreaptă şi şomoiogul de busuioc cu care vă dau în freză;
3. 50 de lei - Patrafirul şi crucea plus mâna stangă cu care mă scarpin la boaşe;
4. 20 de lei - Doar patrafirul, zgârciţilor. Să nu vă imaginaţi că intraţi în rai cu banii ascunşi în chiloţi;
5. 10 lei - Vă dau să pupaţi salamul bărbos, că altceva nu meritaţi, tăntălăilor;
6. 5 lei - Îmi şterg posteriorul cu mutrele voastre diforme;
7. Moca - Să mergeţi la biserică să vă agheasrnuiască părintele Skizofrenie Boca, sărăntocilor.
25 iul, 2014
Preafericitul Daniel
Comunicat public din partea Patriarhiei Române

Dragi credincioşi, sunt Preafericirea Mea Daniel şi în calitate de patriarh al Bisericii Ortodoxe Române vă înştiinţez că suntem în pragul colapsului: ţara noastră a rămas fără resurse de ċăċáŧ!

Din cauza sărbatorilor ortodoxe din ultimele săptămâni, rezerva de ċăċáŧ a României a fost epuizată. Deşi existau câteva diferenţe de opinie între membrii Sfântului Sinod, când a fost vorba de mâncat ċăċáŧ, cu toţii au ajuns la un consens şi nimeni nu a mai ţinut cont de funcţie, vârstă şi simpatii, toţi aceştia trecând direct la înfulecat.

Trist este faptul că majoritatea credincioşilor nu s-au mulţumit sa consume ċăċáŧ în timpul slujbelor, ci şi-au luat si câte doi saci pentru acasă. Absolut toţi enoriaşii au mâncat ċăċáŧ în timpul slujbelor, în timpul discuţiilor de pe marginea străzii şi chiar alături de familiile lor, la chermeze, nunţi, botezuri sau cumetrii.

Pasiunea pentru consumul de ċăċáŧ s-a răspândit rapid, astfel că o multitudine de preoţi, diaconi, călugari, episcopi si mitropoliţi s-au apucat, la rândul lor, să mănânce ċăċáŧ. Din păcate pentru ei, zăcămintele de ċăċáŧ ale României au fost epuizate, astfel că doar printr-o minune va mai fi descoperit vreun zăcământ de ċăċáŧ care încă n-a fost consumat în această ţară. În acest mod se poate explica de ce, în ultima perioadă, foarte mulţi credincioşi au început să mănânce ċăċáŧ în afara ţării, chiar si prin moschei, sinagogi si temple.

Cu sufletul plin de speranţa că vom identifica un nou zăcământ de ċăċáŧ pe teritoriul ţării noastre, astfel încât să nu fie nevoie sa apelăm la importuri şi gândindu-ne cu evlavie la Bântuitorul nostru Iisus, vă spun „Fiţi binecuvântaţi, fiilor”. Doamne ajută!
25 iul, 2014
Arsenie Boca
► Atunci când Dumnezeu a spus “Să fie lumină !”, cita din Arsenie Boca.
► Se spune că Dumnezeu a făcut Pământul, Soarele, Luna, stelele, plantele, animalele şi omul. Pe Dumnezeu l-a făcut Arsenie Boca. De mai multe ori şi în poziţii diferite.
► Moise a primit Cele 10 Porunci de la Arsenie Boca.
► Când merge la culcare, Bau-Bau se uită în şifonier şi sub pat ca nu cumva Arsenie Boca să fie acolo.
► Arsenie Boca a scris un almanah gastronomic intitulat “Cartea de bukkake”, datorită faptului că iubea credincioşii exact ca sarea-n bukkake. În curând va fi editat un al doilea volum denumit “Bukkake tradiţionale”.
► Atunci când Iisus a înviat, a suferit un preinfarct în momentul în care a auzit că pe Pământ există unul mai tare ca el. Era vorba despre Arsenie Boca.
► Arsenie Boca a fost cel care a creat prima carte de colorat inspirată din mitologia ęvręíąscă. Aceasta este Biblia. În curând va fi lansată şi pe vinil în interpretarea părintelui Maricel Pedofileanul.
► Arsenie Boca ştie ce este lerul despre care cântă Ştefan Hruşcă.
► Arsenie Boca a inventat motorul cu agheasmă.
► Arsenie Boca n-a avut copii, dar el e adevăratul tată al lui Luke Skywalker.
► Arsenie Boca îl vede pe Omul Invizibil.
► Dacă tu ai 10 lei şi Arsenie Boca are 10 lei, Arsenie Boca are mai mulţi bani ca tine.
► Arsenie Boca e atât de tare, încât Chuck Norris şi Superman laolaltă nu-l pot egala.
► Nu există lesbiene, ci doar femei care încă nu l-au cunoscut pe Arsenie Boca.
► Arsenie Boca nu poartă ceas. El decide cât e ora.
► Arsenie Boca a înghiţit odată un borcan de somnifere. L-au facut să clipească.
► Când Arsenie Boca s-a hotărât să fumeze, ţigările au început să se îmbolnăvească de cancer.
► Dacă Arsenie Boca ar fi purtat elice în loc de potcap, s-ar fi numit Arsenie Belişcopter.
24 iul, 2014
Părintele Potlogărie
► De ce vreţi să fiţi preot?
a) pentru că îmi place (10 puncte)
b) pentru că „profesor de religie“ e o meserie penibilă (50 de puncte)
c) pentru că îmi permit taxa de primă înmatriculare în BOR (100 de puncte)

► Aţi preacurvit vreodată?
a) nu (0 puncte)
b) niciodată. Eu curvesc moderat, nu întrec niciodată măsura (10 puncte)
c) uneori, dar numai cînd era dezlegare la peşte (100 de puncte).

► Etica în comunitate: v-aţi lăsa sedus de o enoriaşă?
a) nu (0 puncte)
b) da (0 puncte)
c) da, dar numai dacă este o enoriaşă de post (100 de puncte)

► Că veni vorba: care dintre posturi trebuie respectat obligatoriu?
a) postul Paştelui (10 puncte)
b) postul Crăciunului (10 puncte)
c) postul Trinitas TV (100 de puncte)

► Test de perspicacitate: cum deosebiţi o călugăriţă reală de una falsă?
a) călugăriţa falsă are tocuri (10 puncte)
b) călugăriţa falsă are nunchaku în loc de mătănii (10 puncte)
c) călugăriţa falsă nu are gemeni cu un confrate local (100 de puncte)

► Credeţi în Dumnezeu?
a) desigur! (0 puncte)
b) da, chiar dacă m-a dezamăgit nasol la pokerul de aseară (10 puncte)
c) staţi puţin, ce treabă are Dumnezeu cu Biserica? (100 de puncte)

► Cum calculaţi tariful pentru înmormîntări:
a) pe kilometru (10 puncte)
b) pe oră (10 puncte)
c) pe kilogram (10 puncte)

► Care este formula corectă de adresare către un superior ierarhic:
a) sfinţia voastră (10 puncte)
b) preasfinţia voastră (10 puncte 6,66 puncte bonus)
c) să trăiţi, ordonaţi! (100 de puncte)

► Unde vă vedeţi peste 5 ani?
a) în mijlocul enoriaşilor (0 puncte)
b) într-o parohie urbană (10 puncte)
c) într-un Porsche ultimul tip (100 de puncte)
24 iul, 2014
Breaking news de la BOR
Biserica Ortodoxă Română a lansat şamponul mănăstiresc

Doamnelor şi domnilor, fraţi şi surori! Deoarece nu doreşte ca drept-credincioşii să intre în contact cu produse de provenienţă păgână, Preafericitul Patriarh Daniel a hotărât ca aceştia să folosească doar şamponul Arsenie Boca, plin de har, 100% ortodox, destinat spălării pe creier.

Puteţi gândi cu propria minte fără să aveţi nevoie de clişeele promovate de preoţi? Creierul dumneavoastră funcţionează ireproşabil? Logica, raţiunea şi spiritul critic vă definesc? Aveţi bacalaureat sau aţi finalizat studiile universitare? Noul şampon Arsenie Boca vă eliberează de aceste afecţiuni diabolice, permiţând doar „învăţăturile” Bisericii. Aveţi îndoieli în privinţa religiilor şi a zeilor? Doriţi să scăpaţi de păcatul strămoşesc: circumvoluţiunile? Neuronii constituie o povară? Sinapsele vă incomodează? Harul şamponului Arsenie Boca face ca toate aceste impedimente apăsătoare să dispară ca prin minune, lasându-vă creierul neted astfel încât muştele să vă poată patina pe el.

Reţineţi faptul că doar astăzi Biserica Ortodoxă Română vă vine în ajutor pentru a ajunge în Rai. Cumpărând produsul de mai sus, primiţi, în mod suplimentar, un pachet de lumânări şi o porţie de colivă. Toate acestea la preţul de numai 30 de arginţi! Nu mai aşteptaţi! Sunaţi chiar acum la 0722.666.666 şi veţi beneficia de o promoţie de-a dreptul divină!

Folosiţi zilnic şamponul Arsenie Boca pentru a avea o minte ageră precum cea a unei râme călcată de tramvai! Cel mai bun remediu împotriva maladiei numită inteligenţă!!!

Şamponul Arsenie Boca - pentru că meritaţi!

ARTICOLE PE ACEEAŞI TEMĂ